Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 14. juni – Lydfiler lagt ut

Kommunestyremøte fra Østre Toten 14. juni kl. 16:03- 20:44

Sak nr. Sakstittel
Opprop kl. 16:03-16:04
055/17 Godkjenning av innkalling kl. 16:04- 16:04
056/17 Godkjenning av saksliste kl. 16:04-16:07
057/17 Godkjenning av protokoll kl. 16:07-16:08
058/17 Referatsaker kl. 16:08-16:08
059/17 Orienteringssaker – Grensejustering i Nordlia kl. 16:08-16:20, John Skoglund orienterer fra idrettsrådet kl. 16:23-16:48
084/17 Orienteringssaker, Dispensasjon av båndtvang løs hund kl. 16:20-16:23
060/17 Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2024, kl. 16:48-16:55
061/17 Kulturstrategi Østre Toten 2018-2021, kl. 16:55- 16:58
063/17 Strategiske prioriteringer 2018 – 2021 kl. 16:58-pause- 18:01
064/17 Revidering av eierstrategi for Østre Toten Eiendomsselskap AS kl. 18:01-18:13
065/17 Detaljreguleringsplan for Dulsrudenga 2-8 – andregangsbehandling med sluttbehandling kl. 18:13-18:19
066/17 Detaljreguleringsplan for Kapphøgda 29-33 – Andregangsbehandling med sluttbehandling  kl. 18:19-18:20
067/17 Detaljreguleringsplan for Løkkentunet – andregangsbehandling med sluttbehandling kl. 18:20-18:22
068/17 Detaljreguleringsplan for Vallejordet boligtun – andregangsbehandling med sluttbehandling  kl. 18:22-18:23
070/17 Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter – ny behandling etter høring kl. 18:23-18:52 gruppemøte 19:04
Pause
071/17 Opprettelse av interkommunal barnevernvakt i Gjøvikregionen kl. 19:36-19:42
072/17 Aksjonæravtale Topro AS kl. 19:42-19:43
074/17 Revidering av reglement for finans- og gjeldsforvaltning kl. 19:43-19:44
075/17 Retningslinjer for avsetning til og bruk av Integreringsfond kl. 19:44-20:10
076/17 Rebudsjetteirng av investeringer våren 2017 kl. 20:10-20:11
077/17 IKT-utstyr ved legekontorene – tilleggsbevilgning kl. 20:11-20:16
078/17 Kilde og pilegrimen – uteareal Bygdestua på Vangen kl. 20:16-20:19
083/17 Forslag til lokal forskrift om rett til langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister kl. 20:20-20:28
079/17 TV-aksjonen 2017 kl. 20:28-20:31
062/17 Peder Balke-senteret. Strateginotat kl. 20:31-20:39
069/17 Evaluering av de ulike samarbeidsformene i Gjøvikregionen kl. 20:39-20:44

Utsatt til neste møte

073/17 Revidert kommunikasjonsstrategi
080/17 Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for 2015-2019
081/17 Fritak fra politiske verv
082/17 Fritak fra politiske verv ut perioden 2019

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top