Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten onsdag 14. desember 2016

Østre Toten Kommune Guri Bråten

Lydfiler lagt ut

Møte 14. desember fra kl. 13:04 -20:45

Kommunestyremøte fra Østre Toten  onsdag 14. desember kl. 13:04-20:45

Sak nr. Sakstittel

Åpning kl. 13:04-13:07

127/16 Godkjenning av protokoll kl. 13:07-13:07

128/16 Søknad om kommunalt tilskudd til barnehageplasser i tilknytning til Toten Montessoriskole. Videre behandling kl. 13:07-13:38

129/16 Bosetting av flyktninger 2017 kl. 13:38-14:13

130/16 Eiendomsskatt i Østre Toten kommune 2017 kl. 14:13-15:37

131/16 Fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven §7 kl. 15:37-15:55

Pause fra kl. 15:55 – 16:25

132/16 Årsbudsjett 2017 – Avgifter og gebyrer, betalingssatser og egenandeler kl. 16:25-20:19

134/16 Delegeringsreglement 2016 – 2020 kl. 20:19-20:26 Saken utsatt til 2017

133/16 Styringsdokument 2017. Handlingsprogram og økonomiplan 2017 – 2020 med årsbudsjett 2017 – Endelig behandling i formannskap og kommunestyre kl. 20:26-20:28

135/16 Mandat for arbeid med strategidokumentet for fremtidens helse- og omsorgstjenester i Østre Toten kommune

136/16 Forslag til vedtekter for Gjøvik regionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA kl. 20:28-20:45

Møte slutt kl. 20:45

 

Sak nr. Sakstittel
Åpning 17:04-17:07
109/16 Godkjenning av protokoll kl. 17:07-17:07
110/16 Interpellasjon – mat omsorg, svar fra Guri Bråthen kl. 17:07-15
111/16 Referatsaker kl. 17:15-17:15
112/16 Orienteringssaker (Eiendomssak kl. 18:15- 18:23)  Kapp Næringshage kl. 18:23-18:37  -Samhandle med eksisterende næringsliv kl. 18:37-18:50
113/16 Østre Toten Helse- og omsorgssenter. Forprosjekt kl. 18:50- (pause fra 19:36-20:01) kl: 20:01-20:22
114/16 Statusrapport 3. kvartal 2016 kl. 20:22- 20:33
115/16 Finansrapport 3. kvartal 2016
116/16 Rebudsjettering av investeringer høsten 2016 kl. 20:33
117/16 Østre Toten Boligstiftelse – Søknad om endring av bankgarantier kl. 20:33-20:37
118/16 Forslag til kommunal planstrategi for Østre Toten kommune 2016-2019 kl. 20:37-20:44
119/16 Strategi og handlingsplan mot Vold i nære relasjoner 0-100 år kl. 20:44-20:49
120/16 Hammerstad randsone – Opparbeidelse av nyttledningsnett for vann og avløp kl. 20:49-20:51
121/16 Valg til Sivesind vannverk 2015-2019 – ny innstilling kl. 20:51-20:58
123/16 Detaljreguleringsplan for Vallejordet – forretningsdel – 2. gangsbehandling med sluttbehandling kl. 20:58-21:02
125/16 Fritak fra Kultur, bygde og næringsutvalget og Teknikk, utvikling og infrastruktur kl. 21:02-21:04
126/16 Fritak fra politiske verv kl. 21:04-21:06
Møte slutt 21:06

122/16 Bosetting av flyktninger 2017, Behandles 14. desember
124/16 Søknad om kommunalt tilskudd til barnehageplasser i tilknytning til Toten Montessoriskole. Viderebehandling, Behandles 14. desember

Kommunestyremøte i Østre Toten 16. november fra kl. 17:00 – 20:26

Sak nr. Sakstittel

Åpning kl. 17:00-17:04
094/16 Godkjenning av protokoll kl. 17:04-17:04
095/16 Orienteringssaker kl. 17:04-18:09
096/16 Referatsaker kl. 18:09-18:09
097/16 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 kl. 18:09-18:13
098/16 Regionreform og Fylkesmannens fremtidig struktur og størrelse kl. 18:13-42
099/16 Foreløpig forslag til lokal struktur i Innlandet Politidistrikt – Høring kl: 18:42-18:56
Pause
100/16 Håndbok for folkevalgte, revidert høsten 2016 kl. 19:30-19:56
101/16 Detaljreguleringsplan for Østre Toten helse- og omsorgssenter – sluttbehandling kl. 19:56-19:57
102/16 Søknad om fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven §7 kl. 19:57- 20:04
103/16 Opptak av lån i Husbanken til videre utlån (Startlån) kl. 20:04-20:10
104/16 Salgstider for vinmonopolet ved salg av alkoholholdig drikk i Østre Toten kommune kl. 20:10-20:14
105/16 Stortingsvalg 2017 – Stemmekretser – valglokaler – åpningstider kl. 20:14-20:16
106/16 Formalisering av lønnsfastsettelse og utviklingssamtale med rådmannen kl. 20:16-20:17
107/16 Fritak fra politiske verv kl. 20:17-20:24
108/16 Fritak som meddommer i Tingretten kl. 20:24-20:25

Kommunestyremøte i Østre Toten 12. oktober fra kl. 17:00 – 18:55

Sak nr. Sakstittel

081/16 Godkjenning av protokoll kl. 17:03-17:04

082/16 Orienteringssaker – Saken går ut, kommer i neste møte.

083/16 Referatsaker kl. 17:04-17:12

084/16 Søknad om fritak fra eiendomsskatt iht §7a fra Lund Utvikling AS kl. 17:12-17:38

085/16 Revisjon av kommunens eierskapspolitikk 2016 kl. 17:38-17:49

086/16 Eierskapsmelding 2015 kl. 17:49-17:52

087/16 Detaljreguleringsplan for Østre Toten helse- og omsorgssenter – andregangsbehandling med sluttbehandling kl. 17:52-18:22 saken utsatt til neste møte.

088/16 Utbygging Skreia renseanlegg kl. 18:22-18:36

089/16 Etablering av en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i plansaker kl. 18:36-18:42

090/16 Krisesenteret i Gjøvik – nye lokaler kl. 18:42-18:48

091/16 Valg av representant til styret for LEPRO 2015-2019 kl. 18:48-18:50

092/16 Valg til representantskapet for Innlandet Revisjon 2015-2019 kl. 18:50-18:52

093/16 Fritak som meddommer i tingretten kl. 18:52-18:53

Kommunestyremøte i Østre Toten onsdag 14. september fra  kl. 17:07 – 21:30

Sak nr. Sakstittel

Åpning kl.17:07-17:11
057/16 Godkjenning av protokoll kl: 17:11-17:12
058/16 Statusrapport 1. halvår 2016 kl. 17:12-17:47
059/16 Budsjettjustering 2016 kl. 17:47-17:54
060/16 Finansrapport 1. halvår 2016 kl. 17:54-18:04
061/16 Prosjekt ny vann- og avløpsledning Olterud Holmstad og delprosjekt Solgløttvegen kl. 18:04-18:10
062/16 Oppgradering av driftsovervåkingen for vann og avløp kl. 18:10-18:24 Saken utsatt.
063/16 Bygging av nytt Sluken høydebasseng med tilhørende ledningsnett kl. 18:24-18:27
064/16 Høringsuttalelse til endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., lov om
jord (jordlova) og lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) kl. 18:27-18:53
Pause
064/16 Høringsuttalelse til endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., lov om
jord (jordlova) og lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) kl.19:32-20:00
065/16 Høring – ny kommunelov kl. 20:00-20:16
066/16 Detaljreguleringsplan for Elverhøyvegen-Skreia -andregangsbehandling med sluttbehandling kl. 20:16-20:18
067/16 Kraby næringspark – ny vegavkjøring kl. 20:18-20:21
077/16 Valg av hovedutvalg Teknikk, utvikling og infrastruktur 2015-2019. kl. 20:46
068/16 Prosjekt om samarbeid mellom offentlig og privatsektor om velferdstjenester (Connected Living) kl. 20:46-20:51
069/16 Alkoholpolitikk i Østre Toten kommune – forlengelseav bevillinger med nye opplysninger kl. 2051-21:06
070/16 Salgstider ved salg av alkoholholdig drikk i Østre Toten kommune kl. 21:06-21:15
071/16 Valg av meddommere til tingretten 2017-2020 kl. 21:15-21:117
072/16 Valg av meddommere til lagmannsretten 2017-2020 kl. 21:17-21:18
073/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020 kl. 21:18-21:19
074/16 Valg av jordskiftedommere 2017-31.12.2020 kl. 21:19-21:20
075/16 Søknad om fritak fra politiske verv kl. 21:20-21:22
076/16 Valg av hovedutvalg barn, oppvekst og opplæring kl. 21:22-21:30

Overføres til neste møte.
078/16 Valg av representant til styret for LEPRO 2015-2019
079/16 Valg til Innlandet Revisjon 2015-2019
080/16 Revisjon av kommunens eierskapspolitikk 2016

Beklager hakkete lyd i starten av møte.

Innkalling for Kommunestyret – (KST)

Møtedato: 15. juni 2016

Møtested: Bygdestua, Vangen

Møtetid: kl. 17:00 – 21:54

Møtet starter med et kulturelt innslag. Trompet og Saksofon kl. 1700-1703

Sak nr. Sakstittel

Navneopprop kl. 1703-1704

Interpellasjon fra Lasse Gran / svar fra Guri Bråthen kl. 1704-1716

Interpellasjon fra Lene Melby, sak legevakt / svar fra Guri Bråthen kl. 1716-1719

Interpellasjon fra Lene Melby, sak demens /svar fra Guri Bråthen kl. 1719-1724

047/16 Godkjenning av protokoll kl. 1724-1732

049/16 Kommunereformen – endelig behandling kl. 1732-1848

053/16 TV-aksjonen 2016 kl. 1848-1850

056/16 Valg til Totens Sparebank forstanderskap 2015-2019 kl. 1850-1853

Pause

048/16 Strategiske prioriteringer 2017 – 2020 – kl. 1926-2044 (pause ca5 min)

050/16 Finansreglement kl. 2044-2106 Ivar Dahl informerer

051/16 Justering av festeavgift på Enge Store kl. 2106-2109

052/16 Områdereguleringsplan for Kapphøgda næringspark -2. gangs behandling med sluttbehandling, informasjon av Bjørn Bollum kl. 2109-2122

054/16 Fritak fra politiske verv, kl. 2122-2146 Gruppemøte

055/16 Fritak fra politiske verv, kl. 2122-2153

Møte slutt kl. 21:54

 

Kommunestyremøte i Østre Toten, kl. 17:03 – 21:29  onsdag 25. mai 2016

Sak nr.  Sakstittel  kl. 17:03-17:09

027/16 Godkjenning av protokoll kl. 17:09-17:11

032/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015 kl. 17:11-17:17

028/16 Orienteringssaker – Orientering av Ivar Dahl kl. 17:17-17:39

029/16 Referatsaker 030/16 Årsrapport 2015 kl. 17:39-17:40

030/16 Årsrapport 2015 kl. 17:40-17:59

031/16 Regnskap 2015  kl. 17:59-18:17

033/16 Finansrapport 2015 kl. 18:17-18:18

034/16 Kvalitetsrapport for grunnskolen 2015 kl. 18:18-19:00

Pause kl. 19:00-19:30

035/16 Statusrapport 1. kvartal 2016 kl. 19:30-19:36

036/16 Budsjettjustering drift våren 2016 kl. 19:36-19:55

037/16 Finansrapport 1. kvartal 2016 kl. 19:55-19:57

038/16 Rebudsjettering av investeringer våren 2016 kl. 19:57-20:25 Ivar Dahl svarer

039/16 Boligsosial handlingsplan for Østre Toten kommune 2016-2019 kl. 20:25-20:44

040/16 Revidering av tildelingskriterier og kvalitetsstandarder i helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten kommune kl. 20:44-21:06

041/16 Alkoholpolitikk i Østre Toten kommune – forlengelse av bevillinger kl. 21:06-21:11 Saken utsatt til 15. juni

042/16 Detaljreguleringsplan for Lykkjeskauen – 2. gangsbehandlig med sluttbehandling kl. 21:11-21:13

043/16 Fritak fra politiske verv kl. 21:13-21:14

044/16 Utbygging av vannforsyning Skreia – Totenvika kl. 21:14-21:20

045/16 Utbygging av vannforsyning til Fossen III kl. 21:20-21:23

046/16 Revidering av håndbok for folkevalgte 2015 – 2019 kl. 21:23-21:29

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top